Tender pentru achiziționarea voucherelor multifuncționale pentru produse alimentare și nealimentare

Tender pentru achiziționarea voucherelor multifuncționale pentru produse alimentare și nealimentare

AO „CASMED” și AO „Pro Cooperare Regională” din mun. Bălți anunță concurs de tender pentru achiziționarea unui lot de 1’230 (una mie două sute treizeci) vouchere multifuncționale, cu valoarea nominală de 2000 (două mii) MDL fiecare, pentru produse alimentare și produse nealimentare.

Anunțul de tender este lansat în cadrul proiectului Promovarea unor condiții de trai adecvate, demne și sigure în Republica Moldova pentru victimele conflictului armat din Ucraina cu numărul MOL-934330-03, implementat în perioada 01.03.2023 – 31.08.2023 de către AO „CASMED” și AO „Pro Cooperare Regională”.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI
Obiectul achiziției îl va constitui – un lot de 1’230 vouchere multifuncționale, cu valoarea nominală de 2’000 MDL fiecare, pentru produse alimentare și nealimentare, care vor fi distribuite cu titlu gratuit refugiaților din Ucraina, care locuiesc pe teritoriul raioanelor Edineț, Glodeni, Fălești, FloreștiTelenești și a municipiului Bălți.

CONSIDERAȚII GENERALE
Pentru participarea la concurs ofertanții vor prezenta oferta care va include informația cu privire la: 1) destinația voucherului; 2) materia din care este confecționat; 3) valoarea nominală; 4) locațiile/ magazinul unde pot fi utilizate aceste vouchere; 5) tipul de produse incluse în voucher; 6) termenul de valabilitate.

Important! Magazinele ofertantului trebuie să fie prezente în cel puțin trei localități în raza raioanelor Edineț, Glodeni, Fălești, FloreștiTelenești și a municipiului Bălți.

Pentru participarea la concurs vor fi acceptate doar ofertele care vor îndeplini toate criteriile de selecție din tabelul de mai jos.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, să participe la procedura de tender privind achiziționarea unui lot de 1’230 vouchere multifuncționale cu uz multiplu, cu valoarea nominală de 2000 MDL fiecare, pentru produse alimentare și nealimentare, cu următoarele caracteristici și proprietăți:
Tabel: Descrierea produsului

Nr. Denumirea Valoarea nominală Locația unde poate fi utilizat Specificarea  produselor incluse în voucher (destinația) Termenul de valabilitate a voucherului
1. Voucher multifuncțional cu uz multiplu 2 000 lei Magazin (denumirea, localitatea, adresa) Produse alimentare

(non alcool și tutungerie) și produse nealimentare

zile, luni, ani
 

Valoarea estimativă totală

 2 460 000,00 MDL  (două milioane patru sute șaizeci mii lei, 00 bani)

 

INSTRUCȚIUNI  PENTRU OFERTANȚI
Ofertele pregătite și prezentate în cadrul concursului de achiziție trebuie să corespundă cerințelor stabilite la această secțiune.
Oferta va conține o descriere a produselor în corespundere cu Tabelul: Descrierea produsului și va include toate specificațiile din tabel.
Prețul produselor alimentare și de uz personal va fi specificat în monedă națională (MDL).
Informația din ofertă va fi confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului pe fiecare pagină.
Ofertantul poate solicita clarificări pe marginea Cererii de ofertă la datele de contact indicate mai jos, până la expirarea termenului concursului de tender.

DEPUNEREA OFERTELOR
Limba de redactare a ofertei: limba română sau limba rusă.
Ofertele pot fi expediate:

Toate paginile ofertei trebuie să fie numerotate și semnate de o persoană autorizată a Ofertantului.
Termenul limită de depunere a ofertelor este: 30 aprilie 2023, ora 23:59.
Ofertele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.
Oferta trebuie să fie valabilă pentru cel puțin 15 zile calendaristice de la data depunerii.
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: calitate – preț – locație disponibilă – reduceri.
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la telefon: +37369760610 – Cristina Ciobanu, +37368666690 Vitalie Rusu, sau la adresa de e-mail: consortiu.refugiati@gmail.com.

Partajare: