(English) Announcement about open registration for Ukrainian refugees for receiving assistance

(English) Announcement about open registration for Ukrainian refugees for receiving assistance

[EN] Announcement about open registration for Ukrainian refugees for receiving assistance

NGOs „CASMED” and AO „Pro Cooperare Regională” from Balti town announce the registration of refugees from Balti, Edinet, Glodeni, Falesti, Telenesti and Floresti in order to provide assistance in the form of food and non-food vouchers, kits with winter products, solid fuel in the form of lighters.

The registration notice is launched in the framework of the project „Strengthening resilience and supporting Ukrainian refugees in Moldova” with the number 934325, from HEKS/EPER resources, implemented in the period September – December 2022 by NGO „CASMED” and NGO „Pro Regional Cooperation”.

To register, please click on the link below: https://bit.ly/3goVYC8

 

[РУ] Объявление о регистрации украинских беженцев для получения помощи

Общественное объединение „CASMED” и АО „Pro Cooperare Regională” из мун. Бельцы объявляют о регистрации беженцев из мун. Бельцы, Единец, Глодень, Фалешты, Теленешты и Флорешты с целью оказания помощи в виде продовольственных и непродовольственных ваучеров, наборов с зимними продуктами, твердого топлива в виде брикетов.

Объявление о регистрации запущено в рамках проекта „Укрепление устойчивости и поддержка украинских беженцев в Молдове” с номером 934.325, из ресурсов HEKS/EPER, внедренного в период сентябрь – декабрь 2022 года АО „CASMED” и АО „Про региональное сотрудничество”.

Для регистрации, пожалуйста, нажмите на ссылку ниже: https://bit.ly/3goVYC8

 

[RO] Anunț înregistrare refugiați ucraineni pentru primire ajutor

Asociația Obștească „CASMED” și AO „Pro Cooperare Regională” din mun. Bălți anunță înregistrarea persoanelor refugiate din mun. Bălți, Edineț, Glodeni, Fălești, Telenești și Florești în vederea acordării de asistentă în formă de vouchere alimentare și nealimentare, kituri cu produse pentru iarna, combustibil solid în formă de brichete.

Anunțul de înregistrare este lansat în cadrul proiectului „Consolidarea rezilienței și sprijinirea refugiaților ucraineni în Moldova” cu numărul 934.325, din resursele HEKS/EPER, implementat în perioada septembrie – decembrie 2022 de către AO „CASMED” și AO „Pro Cooperare Regională”.

Pentru înregistrare, Vă rugăm să accesați următorul link: https://bit.ly/3goVYC8

Partajare: