Concurs de selectare a unui trainer/facilitator, pentru livrarea serviciilor de instruire a reprezentanților organizațiilor societății civile (OSC) din Regiunea de Dezvoltare Nord

Concurs de selectare a unui trainer/facilitator, pentru livrarea serviciilor de instruire a reprezentanților organizațiilor societății civile (OSC) din Regiunea de Dezvoltare Nord

Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională” anunță concurs de selectare a unui trainer/ facilitator pentru pregătirea și livrarea sesiunilor de instruire în scrierea proiectelor și managementul ciclului de proiect, pentru grupuri de circa 20 persoane, reprezentanți ai OSC-lor din Regiunea de Dezvoltare Nord.

Perioada de instruire: luna octombrie 2022 și vor fi abordate următoarele tematici:

 • – Cererea de finanțare, generalități;
 • – Componentele cererii de finanțare;
 • – Ciclul de viață a unui proiect;
 • – Scopul și obiectivele unui proiect;
 • – Stabilirea și descrierea activităților unui proiect;
 • – Durabilitatea proiectului;
 • – Rezultatele și impactul proiectului;
 • – Indicatorii unui proiect;
 • – Bugetul proiectului;
 • – Matricea Cadrul Logic, parte a proiectului;
 • – Monitorizarea și evaluarea unui proiect;

Responsabilitățile trainerilor:

 • – Pregătirea programului de instruire și definirea metodelor care să fie utilizate, pentru fiecare temă sus menționată, cu indicarea numărului de ore;
 • – Pregătirea materialelor pentru distribuire în cadrul sesiunilor de instruire (exerciții practice separat pentru fiecare subiect, etc.);
 • – Asigurarea unei bune desfășurări a procesului de instruire, combinarea prezentărilor teoretice cu aplicațiile practice interactive;
 • – Evaluarea instruirilor și a impactului acestora la sfârșitul procesului de instruire;
 • – Raportarea rezultatelor de activitate, pentru fiecare temă de instruire;
 • – Elaborarea raportului post formare;

Livrabile:

 • – Agenda de instruire propusă;
 • – Suportul de curs în format electronic;
 • – Program de livrare a programului de instruire și raport la final;
 • – Lista participanților instruirilor efectuate per fiecare zi separat;
 • – Teste pentru evaluările intermediare și finale ale cunoștințelor participanților.

Dosarul va include:

Oferta tehnică

 • – Conceptul programului de instruire (conceptul va prezenta structura și detaliat toate etapele procesului de instruire propuse);
 • – Agenda de instruire propusă, pentru fiecare zi de instruire, cu specificarea duratei în ore pentru fiecare temă;
 • – CV-ul (în CV se va indica clar experiența trainerului);
 • – Dovada experienței organizării sesiunilor de instruire atât direct/ face to face și on-line.

 Oferta financiară se prezintă în monedă națională (MDL) și va include suma brută incl. taxe de stat.

 Criteriile de evaluare:

 • – Experiență demonstrată în domeniul prestării serviciilor de instruire;
 • – Experiență de lucru cu organizații regionale;
 • – Experiență de desfășurare a instruirilor la distanță;
 • – Experiență demonstrată de creare a materialelor în format text, audio, video;
 • – Concept, metodologie și plan de acțiuni (Agenda de instruire propusă, bine structurată și justificată în timp), bine elaborate, (conceptul este descris clar, cu indicarea fiecărei etape de instruire, metodologia propusă spre implementare este clară și corespunde cerințelor anunțului);
 • – Costul ofertei financiare.

 Condițiile de prezentare a ofertelor:

Pachetul de documente cu denumirea concursului ”Selectare trainer/facilitator instruire”, urmează să fie prezentat la adresa AO „ProCoRe”, str. Mircea cel Bătrân 81, of. 52, Bălți, Republica Moldova, sau prin e-mail la adresa procore.eusuport@gmail.com, nu mai târziu de 03 octombrie 2022, ora 17.00. Pachetul de documente va include Oferta tehnică și Oferta financiară.

Notă: Ofertele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.

Partajare: