Anunț pentru achiziționarea voucherelor multifuncționale pentru produse alimentare (cu excepția articolelor de tutungerie și alcool)

Anunț  pentru achiziționarea voucherelor multifuncționale pentru produse alimentare (cu excepția articolelor de tutungerie și alcool)

Asociația Obștească  „Pro Cooperare Regională” din mun. Bălți anunță concurs de tender pentru achiziționarea unui lot de 1000 vouchere multifuncționale, cu valoarea nominală de 700 MDL fiecare, pentru produse alimentare.

Anunțul de tender este lansat în cadrul proiectului Rapid and flexible assistance to address the emergency needs of Ukrainian refugees in Moldova cu numărul 14.2267.4-021.00, din sursele GIZ Moldova, implementat în perioada ianuarie 2023 – martie 2023 de către AO „Pro Cooperare Regională”.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI
Obiectul achiziției îl va constitui – un lot de 1000 vouchere multifuncționale, cu valoarea nominală de 700 MDL fiecare, pentru produse alimentare, care vor fi distribuite cu titlu gratuit refugiaților din Ucraina, care locuiesc pe teritoriul raioanelor din regiunea de Nord a RM, inclusiv  municipiul Bălți.

 CONSIDERAȚII GENERALE
Pentru participarea la concurs ofertanții vor prezenta oferta care va include informația cu privire la: 1) destinația voucherului; 2) materia din care este confecționat; 3) valoarea nominală; 4) locațiile/ magazinul unde pot fi utilizate aceste vouchere; 5) termenul de valabilitate.

Important! Magazinele ofertantului trebuie să fie prezente în cel puțin 5 raionae/ localități din regiunea de Nord a RM, inclusiv  municipiul Bălți.

Pentru participarea la concurs vor fi acceptate doar ofertele care vor îndeplini toate criteriile de selecție din tabelul de mai jos.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, să participe la procedura de tender privind achiziționarea unui lot de 1000 vouchere multifuncționale cu uz multiplu, cu valoarea nominală de 700 MDL fiecare, pentru produse alimentare, cu următoarele caracteristici și proprietăți:

Tabel: Descrierea produsului

Nr. Denumirea Valoarea nominală Locația unde poate fi utilizat Specificarea  produselor incluse în voucher (destinația) Termenul de valabilitate a voucherului
1. Voucher multifuncțional cu uz multiplu 700 lei Magazin (denumirea, localitatea, adresa) Produse alimentare

(non alcool și tutungerie)

zile, luni, ani
Valoarea estimativă totală (cu TVA)  700 000 MDL  (sapte sute mii lei, 00 bani)

 INSTRUCȚIUNI  PENTRU OFERTANȚI

Ofertele pregătite și prezentate în cadrul concursului de achiziție trebuie să corespundă cerințelor stabilite la această secțiune.
Oferta va conține o descriere a produselor în corespundere cu Tabelul: Descrierea produsului și va include toate specificațiile din tabel.

Prețul produselor alimentare și de uz personal va fi specificat în monedă națională (MDL), cu TVA inclus.

Informația din ofertă va fi confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului pe fiecare pagină.

Ofertantul poate solicita clarificări pe marginea Cererii de ofertă la datele de contact indicate mai jos, până la expirarea termenului concursului de tender.

DEPUNEREA OFERTELOR
Limba de redactare a ofertei: limba română sau engleza.

Ofertele pot fi expediate după cum urmează:

  • pe e-mail: refugiati@gmail.com, cu mențiunea: Ofertă pentru achiziționarea voucherelor pentru produse alimentare.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 07 februarie 2023, ora 23:59.

Oferta trebuie să fie valabilă pentru cel puțin 15 zile calendaristice de la data depunerii.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: calitate – preț – locație disponibilă – reduceri.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la telefon: 069950292, sau la adresa de e-mail: consortiu.refugiati@gmail.com, persoana de contact Mihailov Sergiu.

Partajare: