Anunț de achiziționare a unui lot de 2’000 vouchere multifuncționale

Anunț de achiziționare a unui lot de 2’000 vouchere multifuncționale

AO „CASMED” și AO „Pro Cooperare Regională” din mun. Bălți anunță concurs de achiziționare a unui lot de 2’000 (două mii) vouchere multifuncționale, cu valoarea nominală de 2000 (două mii) MDL fiecare, pentru produse alimentare și produse nealimentare.

Acest anunț este lansat în cadrul proiectului „Îmbunătățirea condițiilor de viață și a bunăstării persoanelor care fug de criza ucraineană în Moldova”, este implementat de către A.O. „CASMED” și A.O. „Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu HEKS/EPER Moldova, cu suportul financiar al Norwegian Church Aid, sub numărul de grant 934331.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul achiziției îl va constitui – un lot de 2’000 vouchere multifuncționale, cu valoarea nominală de 2’000 MDL fiecare, pentru produse alimentare și nealimentare, care vor fi distribuite cu titlu gratuit refugiaților din Ucraina si familiilor gazdă, în raioanele țintă a proiectului.

 CONSIDERAȚII GENERALE                                                            
Pentru participarea la concurs, ofertanții vor prezenta oferta care va include informația cu

privire la: 1) Denumirea voucherului și materialul din care este confecționat; 2) valoarea nominală; 3) locațiile/ magazinele unde pot fi utilizate aceste vouchere; 4) tipul de produse incluse în voucher; 5) termenul de valabilitate.

 Pentru participarea la concurs vor fi acceptate doar ofertele care vor îndeplini toate criteriile de selecție din tabelul de mai jos.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, să participe la procedura de tender privind achiziționarea unui lot de 2’000 vouchere multifuncționale cu uz multiplu, cu valoarea nominală de 2000 MDL fiecare, pentru produse alimentare și nealimentare, cu următoarele caracteristici și proprietăți:

Tabel: Descrierea produsului

Nr. Denumirea Valoarea nominală Locația unde poate fi utilizat Specificarea produselor incluse în voucher (destinația) Termenul de valabilitate a voucherului
1. Voucher multifuncțional cu uz multiplu 2 000 lei Magazin (denumirea, localitatea, adresa) Produse alimentare

(non alcool și tutungerie) și produse nealimentare

 

zile, luni, ani
Valoarea estimativă totală 4 000 000,00 MDL ( patru milioane lei, 00 bani)

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Ofertele pregătite și prezentate în cadrul concursului de achiziție trebuie să corespundă cerințelor stabilite la această secțiune.

Oferta va conține o descriere a produselor în corespundere cu Tabelul: Descrierea produsului și va include toate specificațiile din tabel.

Prețul produselor alimentare și de uz personal va fi specificat în monedă națională (MDL).
Informația din ofertă va fi confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului pe fiecare pagină.

Ofertantul poate solicita clarificări pe marginea Cererii de ofertă la datele de contact indicate mai jos, până la expirarea termenului concursului de tender.

DEPUNEREA OFERTELOR                         
Limba de redactare a ofertei: limba română.

Ofertele pot fi expediate: pe e-mail: consortiu.refugiati@gmail.com, cu mențiunea: Ofertă pentru achiziționarea voucherelor multifuncționale.

Toate paginile ofertei trebuie să fie numerotate și semnate de o persoană autorizată a Ofertantului.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 26 septembrie 2023ora 23:59.

Ofertele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.

Oferta trebuie să fie valabilă pentru cel puțin 15 zile calendaristice de la data depunerii.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la telefoanele: +37369760610 – Cristina Ciobanu; +373 67711158 – Andrei Tabarcea sau la adresa de email: consortiu.refugiati@gmail.com.

Partajare: